Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×

Hoe Wij met Uw Gegevens Omgaan

Privacybeleid, Cookies en hoe wij met uw gegevens omgaan

 

Bij Treated.com nemen wij alle mogelijke maatregelen om te zorgen dat uw gegevens veilig en beschermd zijn.

Wij leggen u op deze pagina meer uit over:

 1. Waarom wij u om bepaalde gegevens vragen
 2. Hoe wij contact met u opnemen
 3. Ons data verwerkingsproces
 4. Welke gegevens wij delen en met wie wij dit delen
 5. Hoe u uw voorkeur voor gegevensgebruik kunt wijzigen
 6. Wie onze vertegenwoordiger van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is

Waarom wij u om bepaalde gegevens vragen


Persoonlijke informatie


Wanneer u gebruik maakt van onze service zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens, zoals uw geboortedatum, naam en adres op te geven.


Deze informatie hebben wij nodig om uw identiteit te controleren en om te zorgen dat wij uw bestelling naar u kunnen opsturen.


Contactgegevens


Wij zullen u om uw telefoonnummer en emailadres vragen wanneer u gebruik maakt van onze service. Dit doen wij zodat ons team contact met u kan opnemen wanneer ze extra vragen aan u hebben en om u op de hoogte te kunnen stellen van de status van uw bestelling. Ook kunnen wij u hierdoor  op de hoogte stellen wanneer uw bestelling precies aankomt.


Wij zullen uw emailadres ook gebruiken om u te contacteren met nieuws en informatie over onze service.


Het kan ook gebeuren dat wij uw emailadres gebruiken om u eraan te herinneren wanneer een herhaalrecept of nieuwe bestelling nodig is en om u uit te nodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Een deel van onze dienstverlening als apotheek zijnde bestaat uit het op de hoogte stellen van de klant in het geval producten niet meer voorradig zijn. Daarom zullen wij u een notificatie sturen indien u gebruik maakt van herhaalrecepten. Wij maken een inschatting van het juiste moment om deze notificatie te sturen op basis van de hoeveelheid die u vorige keer heeft besteld. U zult alleen notificaties van ons ontvangen voor behandelingen waarbij er herhaaldelijk medicatie nodig is.

Patiënten die een adrenalinepen bestellen krijgen van ons een email wanneer de houdbaarheidsdatum van de pennen verloopt.


Betaalgegevens


Onze betalingen vinden via iDEAL plaats, dat een onafhankelijk betalingssysteem in Nederland is.


U wordt hierbij gevraagd om uw betaalgegevens in te voeren zodat de betaling aan Treated.com voltooid kan worden.


Medische informatie


Wanneer u gebruik maakt van ons online consult d.m.v. de medische vragenlijst zullen wij bepaalde medische informatie bij u opvragen. Deze informatie wordt door een van onze artsen of GPhC geregistreerde apotheekvoorschrijvers nagekeken en als de arts of bevoegde apotheekvoorschrijver bepaalt dat zij of hij extra informatie nodig heeft zullen zij u dit vragen via de veilige online chat optie.


Wij vragen u om ons bepaalde medische informatie te verschaffen omdat dit essentieel is voor het besluit van onze artsen of bevoegde apotheekvoorschrijvers. Onze arts of bevoegde apotheekvoorschrijver en apotheker moeten op de hoogte zijn van uw huidige gezondheid, medische geschiedenis en welke andere medicatie of behandelingen u gebruikt om zeker te zijn dat de door u bestelde medicatie veilig en geschikt voor u is.


Uw huidige gezondheid en medische status kunnen ook invloed hebben op de geschiktheid van de dosering die de arts of bevoegde apotheekvoorschrijver voorschrijft, de lengte van de kuur en of u zelf medische hulp dient in te schakelen.

Wanneer u een testkit bij ons aanschaft zullen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van de testresultaten en, indien nodig, een behandeling ter suggestie aanbieden.

Hoe wij contact met u opnemen


Wanneer u gebruik maakt van onze service zullen wij u vooral via email en SMS en boodschappen in uw account op de hoogte stellen van uw bestelling.


In bepaalde gevallen dient de klantenservice telefonisch contact met u op te nemen.


Indien de arts of bevoegde apotheekvoorschrijver contact met u wenst op te nemen om extra informatie van u te ontvangen of een testresultaat te bespreken zullen zij dit normaal gesproken via uw account doen. Wanneer u een nieuw bericht in uw account heeft staan zult u hier een email notificatie van ontvangen.

 

In sommige gevallen kan het zijn dat onze arts of bevoegde apotheekvoorschrijver u per telefoon of email zal contacteren om uw consult of testresultaat met u te bespreken.


Als wij u na verschillende pogingen niet kunnen bereiken via email of telefoon kunnen we eventueel een geschreven brief naar uw huisadres versturen.


Ons data verwerkingsproces

Om als leverancier voor gezondheidsgerelateerde producten te kunnen fungeren gebruiken wij uw informatie zoals aangegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming, 2018:

 

Artikel 6

 

 1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

 f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Artikel 9

 

2 (h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

 

Artikel 13

 

 1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de volgende informatie:

 a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

 b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

 c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking;

 d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

 e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

 f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

 1. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informatie om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

 a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

 b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 d) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

 f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

 1. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.

 

 1. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover de betrokkene reeds over de informatie beschikt.

 

Artikel 14

 

 1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie:

 a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

 b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

 c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking;

 d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

 f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van de in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

 1. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie om ten overstaan van de betrokkene een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

 a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

 b) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

 c) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 d) wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 e) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;

 g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie:

 a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt;

 b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene; of

 c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden verstrekt.

 

 1. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.

 

 1. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover:

 a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;

 b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie;

 c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of

 d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht.

 

Het bovenstaande is van toepassing op de gegevens die u verschaft over:

 

 • Uzelf
 • Familieleden
 • Enige verzorgers die u heeft

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een websiteserver naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies stellen website-exploitanten in staat om nuttige informatie te verzamelen, zoals of de computer (of de gebruiker) de site eerder heeft bezocht. Cookies zijn nodig voor een aantal functies die ervoor zorgen dat websites werken of efficiënter werken, en ze kunnen informatie verstrekken aan website-eigenaren over hoe u hun website gebruikt. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn, op basis van uw browse-gewoonten, om uw gebruikerservaring te personaliseren.

Hoe gebruiken wij cookies?

We gebruiken cookies om bij te houden hoe mensen onze website gebruiken, inclusief het schatten van de doelgroep en gebruikspatronen, om ons te helpen u een betere service te bieden. Cookies maken het ook gemakkelijker voor u om de website bij toekomstige bezoeken te gebruiken en stellen ons in staat om de inhoud van de website voor u te personaliseren door informatie over uw voorkeuren vast te leggen.

We gebruiken zowel permanente cookies (die verlopen op een bepaalde datum) als sessiecookies (die verlopen wanneer u uw browser sluit).

De cookies die op deze site worden gebruikt, zijn gecategoriseerd op basis van definities in de ICC UK Cookie Guide. We gebruiken de volgende cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd.
  • Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om uw instellingen te onthouden wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze - of uw cookies en marketingvoorkeuren).
  • Analytische / prestatiecookies. Deze stellen ons in staat om de bezoekers van onze website te volgen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. We gebruiken zowel Google Analytics als onze eigen first party cookies om anonieme statistieken te verstrekken over hoe onze site wordt gebruikt. Sommige van onze prestatiecookies kunnen worden beheerd door derden.
 • Targeting- of advertentiecookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen u advertenties te tonen die relevanter zijn voor u en uw interesses. We gebruiken deze ook om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om ons te helpen bij het analyseren van de prestaties van advertentiecampagnes. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden de sites die u hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Deze cookies worden doorgaans gekoppeld aan de sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt beheerd.

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld leveranciers van externe services zoals webverkeeranalyseservices zoals Google Analytics of advertentieservices en leveranciers) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische / prestatiecookies of gerichte cookies.

Welke cookies gebruiken wij?

U kunt een lijst met first party cookies (cookies die door Treated.com op uw apparaat worden geplaatst) vinden in ons privacyvoorkeurencentrum. U krijgt hier toegang toe door op ‘Nee, laat mij kiezen’ te drukken op de banner die wordt weergegeven wanneer u de site voor het eerst bezoekt, door de verschillende soorten cookies te bladeren en ‘Cookiedetails’ te selecteren.
Als u deze cookies al in uw browser heeft geaccepteerd en u ze achteraf wilt openen of bekijken, kunt u onze website bezoeken in een ‘incognito’ of ‘privé’ venster om deze banner opnieuw weer te geven; of wis uw cookies in uw gewone browser om deze voorkeuren te resetten en ze opnieuw te kunnen bekijken.

Lees meer over Facebook advertising.

Lees meer over Google privacy praktijken en Google Ads.

U bepaalt zelf welke cookies wij gebruiken

U kunt cookie-instellingen configureren in uw webbrowser. U kunt meer informatie vinden over hoe u dit kunt doen via de volgende links:

Houd er echter rekening mee dat als u ons niet toestaat bepaalde cookies te gebruiken, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot delen van onze website of dat er een verlies van functionaliteit ontstaat waardoor uw ervaring met de website wordt aangetast.

Meer informatie over cookies

Er is veel goede informatie over cookies online beschikbaar. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe we cookies gebruiken of over uw privacy.


Veiligheid en website encryptie


Onze website gebruikt de ‘https’ encryptie om uw gegevens te beschermen.


Alle gegeven worden opgeslagen op beveiligde servers binnen de Europese Unie.


Al onze processen en systemen voldoen aan de Databeschermingswet van 1998, de Toegang tot Medische Gegevens wet van 1990 en de Algemene Data Beschermingswetgeving.


Wie er toegang tot uw gegevens heeft


De volgende personen hebben toegang tot de door u verschafte gegevens:


 • Onze arts of bevoegde apotheekvoorschrijver die verantwoordelijk is voor het controleren van uw bestelling.
 • Onze apotheker die verantwoordelijk is voor het uitgeven van de medicatie.
 • Onze manager die onze praktijken overziet.
 • Ons klantenserviceteam dat uw bestelling verwerkt.

Alle medewerkers die in contact komen met de door u verschafte informatie zijn volledig getraind in het beschermen van uw gegevens en alle data beschermingsprocedures.


Wij houden gegevens bij van de personen die toegang tot uw informatie hebben gehad en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Wij kunnen u deze informatie op verzoek verschaffen.


Soms zal onze manager uw gegevens kunnen inzien voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontroles.

 

PDL Pathologiediensten

Deze service heeft onder andere toegang tot uw naam, geboortedatum en het referentienummer van uw test.

TDL systems voldoet aan alle EU-wetgeving voor encryptie, opslaan van gegevens en verwijdering van gegevens.


Hoe lang we uw gegevens bewaren


Wanneer een recept wordt uitgeschreven en het product wordt verstuurd dient onze apotheek volgens de Britse wetgeving (Consumentenwetgeving) uw informatie voor een bepaalde periode te bewaren.


 • 13 jaar voor een volwassen patiënt
 • 23 jaar voor een zwangere patiënte

Welke gegevens wij delen en met wie wij dit delen


Equifax


Alle bestellingen die bij ons binnenkomen worden onderworpen aan identiteitsverificatie om online fraude te voorkomen. Wij maken gebruik van kredietbureau Equifax om de identiteit van patiënten vast te stellen.


Wanneer u dus gebruik van onze service maakt delen wij de volgende informatie met hen:


 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum

Voor meer informatie over het verificatieproces van Equifax leest u hier verder.


Koerier


Indien u een bestelling bij ons plaatst bent u verplicht om volgende informatie te delen met de door u gekozen koerier ParcelXpert met de koerier die verantwoordelijk is voor het leveren van uw bestelling (TNT of UPS):


 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer en emailadres

ParcelXpert dient deze informatie te delen met de koerier die uw bestellling zal aanbieden (UPS, DHL of TNT), zodat zij hun service goed kunnen uitvoeren.

Uw huisarts of specialist


Tijdens het invullen van het online vragenformulier vragen wij u of u wilt dat wij uw huisarts of specialist op de hoogte stellen over de behandeling die u besteld heeft.


Indien u wilt dat wij dit doen delen wij de volgende informatie met uw arts of bevoegde apotheekvoorschrijver:


 • De naam van de behandeling die wij u voorschrijven
 • De datum waarop de medicatie is uitgegeven
 • Welke doseringen er zijn voorgeschreven
 • Details van het online consult indien nodig

Wij raden u aan om ons toestemming te geven om uw arts of bevoegde apotheekvoorschrijver op de hoogte te stellen van uw behandeling zodat zij u de beste zorg kunnen leveren.


Indien u hier geen toestemming voor geeft zullen wij deze informatie niet delen.


Wanneer u wilt dat wij uw huisarts of specialist op de hoogte stellen maar u een specifiek gedeelte van de door u verstrekte informatie niet wilt delen dient u dit aan ons aan te geven.


Klinische controle


Onze apotheek staat in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bij de General Pharmaceutical Council en de Care Quality Commission. Alle artsen of bevoegde apotheekvoorschrijvers die bij ons recepten voorschrijven staan geregistreerd bij de General Pharmaceutical Council.

 

Wij zullen uw informatie nooit zonder uw toestemming delen, tenzij in de volgende, zeldzame omstandigheden:


 • Wanneer de informatie die u opgeeft aangeeft dat u of iemand anders in gevaar kan zijn.
 • Wanneer de informatie opgevraagd wordt in relatie tot een ernstig misdrijf (dit onder de relevante wetgeving).
 • Wanneer de rechtbank eist dat de informatie wordt vrijgegeven.

Onder alle bovengenoemde omstandigheden zullen wij u op de hoogte stellen welke informatie er met wie gedeeld wordt.


Hoe u uw voorkeur voor gegevensgebruik kunt wijzigen


Emails


Indien u liever niet op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws en promoties kunt u zich uitschrijven uit onze nieuwsbrief door op de ‘unsubscribe’ knop in de email zelf te klikken.


Indien u zich heeft ingeschreven voor onze adrenaline pen alert kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen.

 

Geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek


Bij gelegenheid kunnen wij gegevensreeksen samenstellen voor onderzoeksdoeleinden, met gebruikmaking van geanonimiseerde informatie uit onze patiëntendatabank. In sommige gevallen hebben wij als zorgverstrekker een rechtmatig belang bij het produceren en presenteren van onderzoeksgegevens voor breder gebruik.
Uiteraard zullen alle gegevens die wij voor deze doeleinden gebruiken altijd geanonimiseerd zijn; een proces waarbij voldoende elementen uit de gegevens worden verwijderd, zodat zij niet langer, direct of indirect, iemand identificeren.

Het verwijderen van uw account


U kunt uw account op elk moment bij ons laten verwijderen. Indien u dit wilt doen dient u contact met onze klantenservice op te nemen.


Let op: onze apotheek is nog steeds wettelijk verplicht om informatie over de aan u uitgeschreven medicatie gedurende 13 tot 23 jaar te bewaren (zoals eerder aangegeven), zelfs wanneer u uw account verwijdert. 

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden