Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookies

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Treated.com is de handelsnaam van HR Healthcare Ltd. Hun geregistreerde adres is:

HR Healthcare Ltd, The Office, Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Lancs BL2 2HH, Engeland.

Bedrijfsregistratienummer: 06790962.

Natcol is de apotheek die alle bestellingen die via deze site geplaatst worden behandeld. Ze zijn geregistreerd bij het General Pharmaceutical Council (de instelling die verantwoordelijk is voor de onafhankelijke regulatie van apotheken in Groot Brittanië) (registratienummer 1104545) en u kunt hun gegevens hier bekijken: http://www.pharmacyregulation.org/registers/pharmacy/registrationnumber/1104545

Alle consultaties worden uitgevoerd door EU artsen.

Wanneer u deze website bezoekt stemt u in met de algemene voorwaarden zoals hieronder staan beschreven.

2. Inhoud

Let op, alle inhoud op deze website dient enkel ter informatie. Het dient niet als professioneel medisch advies, noch vormt het onderdeel van een behandelprogramma of behandeling, en dient ook niet als zodanig te worden gezien. Bezoekers aan de site die op zoek zijn naar medisch advies worden aangeraden om contact op te nemen met een gekwalificeerd medisch professional.

Wij streven er altijd naar dat alle informatie op deze site up-to-date en correct is ten tijde van het schrijven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor fouten in of veranderingen aan de productinformatie die door de fabrikanten of de externe leveranciers wordt geleverd, of nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg of medicatie die de informatie hier achterhaald maakt.

Daarnaast aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor informatie die geleverd of geüpload wordt door derden.

3. Persoonlijke gegevens en marketingsbeleid

Let op, wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om onze diensten aan u te kunnen verschaffen. Deze gegevens zijn onder andere uw naam, uw adres en uw contactgegevens. Om te kunnen bepalen of de medicatie voor u geschikt is zullen wij ook om uw medische informatie vragen tijdens de consultaties. Deze informatie wordt alleen door onze arts gebruikt en enkel als dat nodig is ook door onze apotheker. Niemand anders kan deze informatie zien. Wij slaan uw betalingsgegevens niet op wanneer u met creditcard betaalt, deze worden namelijk exclusief door onze payment service providers, Klarna of Icepay, behandeld.

Wij gebruiken enkel de gegevens die ons geeft voor de diensten waarmee u op dat moment mee akkoord gaat. Om de producten naar u te kunnen verzenden zullen wij uw naam en adres door moeten geven aan de koeriersdienst. Verder zullen wij uw gegevens not verkopen of delen met derden.

Let op, het kan zijn dat wij uw informatie gebruiken om u onze nieuwsbrief of promotiemateriaal met daarin informatie over onze site of nieuwe producten te sturen.  Daarnaast kunt u van ons uitnodigingen tot het achterlaten van een review ontvangen. U kunt dit ten alle tijden stopzetten.

Een deel van onze dienstverlening als apotheek zijnde bestaat uit het op de hoogte stellen van de klant indien er producten niet meer voorradig zijn. Daarom zullen wij u een notificatie sturen indien u gebruik maakt van herhaalrecepten. Wij maken een inschatting van het juiste moment om deze notificatie te sturen op basis van de hoeveelheid product die u vorige keer heeft besteld. U zult alleen notificaties van ons ontvangen voor behandelingen waarbij er herhaaldelijk medicatie nodig is.

4. Levering

Elke bestelling die u via Treated.com maakt wordt met tracking verzonden. De klant of website-gebruiker begrijpt dat wij, voor het gemak en efficiëntie, onze klanten niet zelf hun gewenste koerier kunnen selecteren.

Nadat uw bestelling verzonden is zult u worden gecontacteerd met een trackingnummer. Klik op het trackingnummer om naar de website van de koeriersdienst te kunnen gaan en te bekijken waar uw bestelling zich bevindt. Let op, deze sites worden beheerd door derden en wij aanvaarden dus geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

5. Privé recepten

Alle recepten die via deze site tot stand komen worden door gekwalificeerde artsen uitgeschreven. Ze worden gemaakt op basis van de antwoorden op de medische vragenlijst die de artsen ontvangen. Onze medische vragenlijst bestaat om de veiligheid van onze klanten te kunnen helpen waarborgen. HR Healthcare Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid in gevallen waarbij de persoon de vragenlijst beantwoord met valse of onjuiste informatie.

Alle consultaties worden voltooid met behulp van EuroRx Ltd. Dit is een onafhankelijk platform die patiënten in verbinding stelt met geregistreerde artsen. 

6. Registratie

U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om deze site en de bijbehorende diensten te kunnen gebruiken. Registratie vooraf is vereist. Zorg ervoor dat de gegevens die u opgeeft juist zijn en dat u uw inlog-gegevens veilig bewaart en dat u deze gegevens met niemand deelt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de eventuele kosten in gevallen waarbij de inlog-gegevens van de gebruiker kwijt zijn geraakt of zijn gestolen. Als u het vermoeden heeft dat uw account of de veiligheid ervan aangetast of gecompromitteerd is, neem dan direct contact met ons op.

7. Ruilen en terugbetalingen

De wet in het Verenigd Koninkrijk verbiedt het retourneren van voorgeschreven goederen. Daarom kunnen wij geen producten terugnemen of ruilen of een financiële compensatie bieden. Wij vragen onze klanten dus altijd 100% zeker te zijn van hun keuze voordat zij hun bestelling plaatsen en de medicatie kopen.

8. Uw bestelling annuleren

In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw bestelling kunnen annuleren voordat deze door de apotheek verstrekt worden. Als u na het plaatsen van een bestelling van gedachte verandert en de bestelling wenst te annuleren, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

HR Healthcare Ltd. behoudt het recht om annuleringen af te keuren volgens de uitzonderingen zoals beschreven in The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (Consumentenbeschermingswet uit 2000). Hierin staat beschreven dat de klant onder de volgende omstandigheden geen recht heeft om de bestelling te annuleren:

‘13.-(1) Unless the parties have agreed otherwise, the consumer will not have the right to cancel the contract by giving notice of cancellation pursuant to regulation 10 in respect of contracts-(c) for the supply of goods clearly personalised or which by reason of their nature cannot be returned or are liable to deteriorate or expire rapidly’

‘13.-(1) Tenzij beide partijen anders hebben besloten zal de klant niet het recht hebben de bestelling te annuleren door kennisgeven van annulering te leveren zoals beschreven in regulering 10 met betrekking tot contracten-(c) voor de levering van goederen die duidelijk gepersonaliseerd of vanwege hun eigenschappen niet geruild kunnen worden of snel over datum raken of vervallen.’

9. Aansprakelijkheid

HR Healthcare Ltd, haar bestuurders en alle gerelateerde bedrijven zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele claims die worden gemaakt als gevolg van verlies of schade dat veroorzaakt is door het gebruik of misbruik maken van deze site, zowel direct als indirect.

10. Externe links

Links naar externe sites die door derden worden beheerd worden te goeder trouw geleverd. HR Healthcare Ltd aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites noch voor verlies of schade dat wordt geleden als gevolg van het gebruik van deze sites.

11. Publieke forums en gebruikersinzendingen

HR Healthcare Ltd erkent geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van materiaal dat door een gebruiker van de website geüpload is, of materiaal dat van een andere website afkomstig is en hier gepubliceerd is. Wij kunnen inhoud van de website verwijderen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving als wij denken dat het de rechten van derden kan aantasten, het onjuist is of als het lasterlijk of onfatsoenlijk is.

Wij behouden het recht om inhoud of beschadigde of corrupte bestanden te verwijderen of af te keuren als wij het vermoeden hebben dat deze een risico vormen voor onze website of derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiaal dat door gebruikers is geüpload en het auteursrecht schendt, en wij behouden het recht om dit materiaal zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

12. Medische informatie

HR Healthcare Ltd aanvaard geen verantwoordelijkheid voor materiaal van deze website dat op publieke online gebieden gepost wordt. Dit soort materiaal kan zonder voorafgaande kennisgeving van de site verwijderd worden als het schade kan berokkenen aan derden of als het lasterlijk of onfatsoenlijk is.

13. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren en om onze online service te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Cookies stellen ons in staat om te zien hoe onze site gebruikt wordt, welke pagina’s het vaakst bekeken worden, en welke reis de klanten afleggen om bij het gewenste product te komen. De cookies slaan geen persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres of bankgegevens op.

Treated.com gebruikt drie soorten cookies om de ervaring van de gebruiker te verbeteren:

Session cookies slaan uw informatie op tijdens uw interactie met de site, en zorgen ervoor dat u niet telkens opnieuw dezelfde informatie hoeft te vullen. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld welke producten in uw winkelwagentje heeft geplaatst zodat u deze bij de kassa kunt afrekenen.

Persistent cookies zorgen ervoor dat wij u herkennen en van uw voorkeuren op de hoogte blijven wanneer u onze site opnieuw bezoekt.

Third party cookies worden door partnerorganisaties gebruikt en verhogen ons technisch inzicht in de werking van de site. Ze helpen ons de site aanpassen op de basis van de interacties van onze klanten met de specifieke pagina’s en links, en bieden daarnaast ook materiaal voor analytische doeleinden.

U kunt de cookies beheren en op elk gewenst moment uitschakelen door de hiervoor relevante optie te selecteren in uw browser. Let op, onze site heeft echter cookies nodig om correct te kunnen functioneren. Als u de cookies uitschakelt zult u nog steeds onze producten kunnen bekijken, maar u zult geen account kunnen instellen.

Ons Dataverwerkingsproces

Om als uw leverancier voor gezondheidsgerelateerde producten te kunnen fungeren gebruiken wij uw informatie zoals aangegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming, 2018:

 

Artikel 6

 

1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

 

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Artikel 9

 

2 (h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen;

 

Artikel 13

 

1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de volgende informatie:

 

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

 

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

 

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking;

 

d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

 

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

 

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informatie om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

 

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

 

b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 

c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 

d) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

 

f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.

 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover de betrokkene reeds over de informatie beschikt.

 

Artikel 14

 

1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie:

 

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;

 

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

 

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond voor de verwerking;

 

d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

 

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van de in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.

 

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie om ten overstaan van de betrokkene een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

 

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

 

b) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

 

c) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 

d) wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 

e) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 

f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;

 

g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie:

 

a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt;

 

b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene; of

 

c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden verstrekt.

 

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.

 

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing wanneer en voor zover:

 

a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt;

 

b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in artikel 89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie;

 

c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of

 

d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht.

 

Het bovenstaande is van toepassing op de gegevens die u verschaft over: